MINDIGO SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

1. A szolgáltatás meghatározása

A mindiGO TV az Antenna Hungária Zrt. (a továbbiakban Szolgáltató) szélessávú platformokon keresztül elérhető műsorterjesztési szolgáltatása (a továbbiakban Szolgáltatás), amely Szolgáltatás keretében a MinDig TV Extra műsorterjesztési szolgáltatásra előfizetők részére a Szolgáltató lineáris médiaszolgáltatások és egyéb, külön díj ellenében rendelhető csomagok igénybevételére biztosít hozzáférést.

A Szolgáltatás keretében az Előfizető rendelkezésére bocsátott összes tartalom - korlátozás nélkül ide értve a Szolgáltatás felépítését, megjelenését, a filmeket, tv-műsorokat, képeket, zenét, szöveget és egyéb anyagokat - az Antenna Hungária Zrt. vagy tartalomszolgáltató tulajdonában áll. A Szolgáltatáshoz fűződő minden jog, jogcím és tulajdonjog az Antenna Hungária Zrt. ill. a tartalomszolgáltató tulajdonában marad. A Szolgáltatás igénybe vételére vonatkozóan az Előfizető használati engedélyt kap, azok nem kerülnek átruházásra az Előfizetőre, az Előfizető kizárólag a jelen felhasználás feltételeknek megfelelő használatra jogosult.

2. A szolgáltatás elérésének személyi és tárgyi feltételei

2.1. Személyi feltételek

A mindiGO TV szolgáltatás keretében a lineáris médiaszolgáltatást a Szolgáltató azon ügyfelei részére biztosítja, akik a Szolgáltató azon MinDig TV Extra szolgáltatásával rendelkeznek (továbbiakban Előfizető), amelynek keretében digitális földfelszíni televízió műsorszóró hálózaton kódolt műsorterjesztési szolgáltatást vesznek igénybe.

A Szolgáltatást kizárólag személyes, magáncéllal lehet igénybe venni, szigorúan tilos minden üzleti vagy nyilvános célú felhasználás. A Szolgáltatás használatára kizárólag MinDig TV Extra műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződésében megjelölt Előfizető, vagy a vele egy háztartásban lakó személyek jogosultak.

2.2. Tárgyi feltételek

2.2.1. A szolgáltatás eléréséhez használható eszközök

A szolgáltatás számítógépen (PC/Mac), illetve Android vagy iOS operációs rendszerű mobileszközön (mobiltelefon, tablet) vehető igénybe.

A szolgáltatás az alábbi típusú eszközökön érhető el, míg az itt fel nem sorolt eszközökön történő elérés nem támogatott:

2.2.2. A szolgáltatás technikai feltételei

A szolgáltatás eléréséhez szükséges szélessávú internetkapcsolatra vonatkozó minimum feltétel, hogy az Előfizető által használt internet szolgáltatás garantált letöltési sebessége elérje a 10 Mbit/s értéket.

Amennyiben az internetszolgáltatás nem éri el az előírt értéket, abban az esetben a Szolgáltató nem garantálja a szolgáltatás megfelelő működését.

3. Regisztráció, a szolgáltatás használata

A Szolgáltatáshoz kizárólag a Szolgáltató által biztosított vonatkozó honlap, vagy alkalmazás útján férhet hozzá az Előfizető előzetes regisztrációt követően. A Szolgáltatás használata egyben a jelen felhasználási feltételek elfogadását is jelenti. Amennyiben az Előfizető a jelen felhasználási feltételekben foglaltakkal nem ért egyet vagy azokat nem tudja betartani, a Szolgáltató kéri az Előfizetőt, hogy tartózkodjon a Szolgáltatás használatától.

3.1. A regisztráció feltételei

A regisztrált felhasználás feltétele, hogy a regisztrációt a Szolgáltató elfogadja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítsa, vagy bármikor visszavonja a jelen felhasználási feltételekben foglalt előírások megsértése vagy bármilyen más visszaélés esetén.

Az Előfizető köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni regisztrációs adatlapon és vállalja, hogy szükség szerint karbantartja, aktualizálja az általa megadott regisztrációs adatokat, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek. Amennyiben a megadott adatok a szolgáltató nyilvántartása szerint hamisak, pontatlanok vagy hiányosak, jogsértők vagy egyéb okból nem megfelelőek, úgy a szolgáltatónak jogában áll megszüntetni a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogot.

A bejelentkezés a regisztráció során megadott e-mail cím és a hozzá tartozó jelszó segítségével történik.

3.2. A regisztrációhoz szükséges adatok

3.3. Regisztrációhoz kapcsolható eszközök

Egy regisztrációval egyidejűleg 2, azaz két párhuzamos műsorfolyamot nézhet az Előfizető.

4. Igénybevételi korlátok

A mindiGO TV szolgáltatás oldalai csak magyarországi IP címről és honos hálózatról böngészhetőek, s a szolgáltatás csak Magyarország területén vehető igénybe.

Az Előfizető a MinDig TV Extra műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződésből eredő díjtartozás vagy a szolgáltatás bármely okból történői korlátozása, szüneteltetése esetén, a korlátozás, szünetelés tartama alatt a szolgáltatás nem vehető igénybe.

A Szolgáltató a mindiGO TV tartalmakat tartalomvédelem (content protection) és geofilter/geo-blokkolás alkalmazása mellett teheti elérhetővé, illetve működtetheti. A médiaszolgáltatók (mint tartalomszolgáltatók) jogosultak a fenti jogok gyakorlását black-outoláshoz (online sugárzási joggal nem rendelkező tartalmak kitakarása) kötni, illetve a médiaszolgáltatásban közzétett bizonyos tartalmak/műsorszámoknak a black-outolását igényelni, amennyiben a médiaszolgáltató nem rendelkezik a fentiek szerinti felhasználási jogokkal az adott műsorszámmal kapcsolatban.

5. Díjazás

5.1. Lineáris szolgáltatás díjazása

A lineáris szolgáltatás elérhetővé tételéért a MinDig TV Extra műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői díjon felül külön díjat és/vagy extra költséget, külön ellenértéket a Szolgáltató nem számít fel, az előfizetői díj a fenti szolgáltatások ellenértékét tartalmazza.

5.2. Külön díj ellenében rendelhető csomagok

Az egyéb, külön díj ellenében rendelhető csomagok esetében a Szolgáltató csomagonként a lenti táblázat szerinti díjak felszámítására jogosult:

A díjak tartalmazzák az ÁFÁ-t.

A csomag díja a MinDig TV Extra szolgáltatási díjjal együttesen kerül kiszámlázásra, amelyet a választott fizetési módnak (átutalás, csoportos átutalás, csekk, ügyfélkapus fizetési mód) megfelelően kell kiegyenlíteni. E-számla is is igéyelheő a szolgáltatáshoz.

Meglévő MinDig TV Extra előfizető esetén a következő esedékes számlával kerül kiszámlázásra a csomag díja. A MinDig TV Extra új előfizető esetében az első havidíj előre kerül felszámításra, a 2. és 3. társkártya kivételével, amelyek esetében az első díj is utólag kerül kiszámlázásra.

Előre történő fizetés esetén az Előfizető olyan fizetési konstrukciót választhat, amely a MinDig TV Extra szolgáltatás alapkínálati csomagra vonatkozó előre fizetés idejénél rövidebb vagy legfeljebb azonos időtartamú. A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra is, hogy a külön díj ellenében rendelhető csomagot meglévő előre fizetett előfizetése keretében e rendelje meg az Előfizető. Előre történő fizetés esetén az Előfizető olyan fizetési konstrukciót választhat, amely a MinDig TV Extra szolgáltatás alapkínálati csomagra vonatkozó előre fizetés idejénél rövidebb vagy legfeljebb azonos időtartamú. Azaz a kiegészítő csomagok előfizetési ideje nem tarthat tovább mint az alapkínálati csomagok előfizetési ideje.

A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra is, hogy a külön díj ellenében rendelhető csomagot a meglévő előre fizetett előfizetése keretében rendelje meg az Előfizető.

Elszámolása a következők szerint történik:

6. Felelősség

Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltatás által nyújtott kép- és hangminőség egy névleges eredmény, amely egy adott területen a szolgáltatást biztosító hálózati technológia elérhetőségének, az azt támogató készülék meglétének/erőforrásának/szoftverkörnyezetének, illetve az internetes hálózat aktuális leterheltségének függvénye.

A mindiGO TV szolgáltatás zavartalan működéséért, és minőségbeli megfelelőségéért az Antenna Hungária Zrt. nem vállal semmilyen felelősséget.

Előfizetők felelőssége

Az Előfizetők nem másolhatják, semmilyen adattároló eszközön nem tárolhatják, nem rögzíthetik, harmadik személy számára az elérhető tartalmakat.

Az Előfizetők semmilyen módon nem támadhatják, és nem hatástalaníthatják a mindiGO TV szolgáltatás használatával igénybe vehető tartalmak védelmére használt rendszert vagy mechanizmust.

Az Előfizetők nem vehetik igénybe a szolgáltatást oly módon, amellyel bármilyen módon sértenék jelen szerződéses feltételeket. Az Előfizetők nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a tv.mindigo.hu honlap biztonságát.

Az Előfizető nem teheti a következőket, és harmadik feleknek nem segédkezhet az alábbiakban:

Az Előfizető a felhasználónevének és jelszavának titokban tartásáért felelősséggel tartozik. Amennyiben az Előfizető az ügyfélfiókjának bármely engedély nélküli használatáról szerez tudomást, köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

7. Adatkezelési Tájékoztató

Szolgáltató, mint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) értelmében Adatkezelő a következő tájékoztatást adja az Előfizetők személyes adatainak kezeléséről:

A/ Adatkezelés célja:
 1. Szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, kapcsolattartás
 2. Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, a Számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása és megőrzése
 3. Panasz kezelése, nyilvántartása
 4. Üzleti ajánlatok kidolgozása, reklám, egyéb fogyasztói tájékoztatás
 5. Üzleti elemzési valamint piackutatási tevékenység ellátása, elektronikus adatbázis
B/ Adatkezelés jogalapja:
 1. A Szolgáltató és az Előfizető közötti szerződéses kapcsolat az A/1-3. pont szerinti adatkezelési cél esetében.
 2. A Szolgáltató jogos érdeke, illetve az Előfizető hozzájárulása az A/4-5. pontok vonatkozásában.
C/ Adattárolás időtartama:
 1. a regisztráció törlését/vagy az előfizetői szerződés megszűnését követő 5 évig (a szerződésből eredő igények elévüléséig) az A pont szerinti adatkezelési célok esetében az A/2 kivételével, ahol a számviteli bizonylat tekintetében 8 év az őrzési idő.
 2. Az előfizető jelszavának a törléséről a regisztráció visszavonását követő 8 napon belül Szolgáltató gondoskodik.
D/ Adatok felsorolása illetőleg kategóriái:
 1. Előfizető által a regisztráció során megadott nevét, e-mail címét, születési helyét, dátumát, lakóhelyét, tartózkodási helyét vagy székhelyét, számlázási címét, cégjegyzék számát, valamint a bejelentkezési jelszó;
 2. kiskorú esetén a törvényes képviselő fenti adatait, kapcsolattartó neve, címe valamint a bejelentkezési jelszó.
 3. Szolgáltatáson belüli műsornézési adatait pl. kedvencek, műsoremlékeztető) nyilvántarthatja, illetve felhasználhatja ajánlat küldése céljából.
E/ Adatok forrása:
 1. közvetlen az Előfizetőtől illetve
 2. műsornézési adatok a saját rendszerekből

A fenti személyes adatok megadása fő szabály szerint az Előfizető szabad döntésén múlik. Amennyiben a fenti személyes adatok megadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele, az Előfizető köteles a fenti személyes adatokat megadni, amelynek elmulasztása azzal a jogkövetkezménnyel jár, hogy a Szolgáltató nem köti meg a szerződést a D/ 1-2. pontjai esetében, míg a D/ 3. pont esetében nem kap a felhasználási szokásainak megfelelő ajánlatot.

7.2. Adatbiztonsági intézkedések

A Szolgáltató az Előfizető által megadott személyes adatokat az Szolgáltató székhelyén illetve bejegyzett telephelyein tárolja.

A Szolgáltató megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az Előfizető személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, amely alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. A Szolgáltató megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

7.3. Személyes adatok címzettjei

7.4. Előfizető jogai

Az Előfizető jogosult

 1. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről illetve a saját adataiba történő betekintést kérni;
 2. személyes adatainak helyesbítését kérni,
 3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, elfeledését kérelmezni;
 4. adatkezelésének korlátozását kérni;
 5. tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen;
 6. az adatok hordozhatóságához való jogát gyakorolni;
 7. adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát megváltoztatni;
 8. bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

7.5. Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről

 1. Az Előfizető a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat a 7.6. szerinti adatvédelmi tisztviselőhöz.
 2. Az Előfizető által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Szolgáltató ellen. A per – az Előfizető választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek) .
 3. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amely a következő:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; honlap: http://www.naih.hu; telefon:+36 (1) 391-1400; fax.:+36 (1) 391-1410.

7.6. Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselő
Neve: „ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt. Dr. Papp Ágnes
Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33. 1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33.
Postacím: 1519 Budapest, Pf.: 447/8
Elektronikus elérhetőség: http://mindigtv.hu/mindigtvextra dpo@ahrt.hu
Telefon: 1211 (07-21 óráig) +36 1 464 2091
Fax: +36 1 464 2245
Honlap: http://tv.mindigo.hu

8. Az elérhető szolgáltatásokra vonatkozó csatornakiosztás

8.1 Lineáris szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás

A mindiGO TV szolgáltatás keretében az alábbi csatornák érhetőek el:

Sorszám Név Elérhető / Nem érhető el
MinDig TV szabadon elérhető csatornái
1 M1 HD Elérhető
2 M2 HD Elérhető
3 Duna HD Elérhető
4 M4 Sport HD Elérhető
5 M5 HD Elérhető
6 Duna World Elérhető
7 RTL Klub Nem érhető el
8 Spektrum Home Nem érhető el
9 TV2 Nem érhető el
10 Izaura TV Elérhető
11 Zenebutik Elérhető
12 FEM3 Elérhető
99 MinDig TV Plusz Info Nem érhető el
 
Sorszám Név Elérhető / Nem érhető el
Családi csomag
Alapcsomag
13Film+Elérhető
13Film+Elérhető
14CoolElérhető
15Mozi+Elérhető
16AXNElérhető
17PrimeElérhető
18Disney ChannelElérhető
19RTL IIElérhető
20Super TV2Elérhető
21AMCNem érhető el
22Paramount ChannelElérhető
23TV4Elérhető
24M3 AnnoElérhető
25National GeographicElérhető
26Sport 1Nem érhető el
27Spíler TVElérhető
28Hír TVNem érhető el
29ATVNem érhető el
30Sláger TVElérhető
71SuperOneNem érhető el
73Ozone NetworkElérhető
74Bonum TVElérhető
75Pax TVElérhető
76D1 TVElérhető
77Fix TVElérhető
78Heti TVElérhető
33Discovery ChannelNem érhető el
34TLCNem érhető el
35SpektrumNem érhető el
36Viasat3Elérhető
37Viasat6Elérhető
38Comedy CentralElérhető
39RTL+Elérhető
40Film4Elérhető
41Story4Elérhető
42FilmboxNem érhető el
43Humor+Elérhető
44RTL GoldElérhető
45Kiwi TVElérhető
46Da Vinci LearningNem érhető el
47NickelodeonElérhető
48Cartoon NetworkElérhető
49LiChi TVElérhető
50TV PaprikaNem érhető el
51Echo TVNem érhető el
 
Sorszám Név Elérhető / Nem érhető el
Világjáró
kiegészítő
csomag
55Animal PlanetNem érhető el
56Discovery ScienceNem érhető el
57NatGeo WildElérhető
58Viasat HistoryElérhető
 
Sorszám Név Elérhető / Nem érhető el
Aktív+
kiegészítő
csomag
61Fishing & HuntingElérhető
62BrazzersNem érhető el
63FilmBox PremiumNem érhető el
64RTL SpikeElérhető
 
Minden MinDig TV Extra előfizető számára elérhető
Sorszám Név Elérhető / Nem érhető el
 
65DOQ ChannelElérhető
 
A mindiGO TV-n külön díj ellenében elérhető csatornák
Sorszám Név Elérhető / Nem érhető el
 
66Viasat ExplorerElérhető
67Viasat NatureElérhető
68EPIC DramaElérhető

A mindiGO TV szolgáltatás keretében nyújtott lineáris szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztást, az Előfizető a MinDig TV Extra műsorterjesztési szolgáltatásának megfelelő azon csatornákat érheti el a szélessávú internethez csatlakoztatott eszközön, amelyek a mindiGO TV szolgáltatás csatornakiosztásában is fellelhetőek és ahol a médiatulajdonos erre jogosultságot biztosított

8.2. Külön díj ellenében rendelhető csomagok

A mindiGO TV külön díj ellenében rendelhető csomagok keretében az alábbi csatornák érhetőek el:

Online mini csomag
Epic Drama
Viasat Explore
Viasat Nature

9. A mindiGO TV szolgáltatásra vonatkozó szabályok

A Szolgáltatásra nem alkalmazandók az elektronikus hírközlési szabályok, és a vezetékes műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés egyes rendelkezései az adatkezelésre vonatkozó szabályok kivételével. Jelen Szolgáltatás vonatkozásában a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadók.

10. Elérhetőség

A jelen felhasználási feltételekre vonatkozó bármilyen észrevétel, kérdés esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálata áll az Előfizetők rendelkezésére. Az ügyfélszolgálat elérhetőségeit a http://mindigtv.hu/mindigtvextra internetes honlap tartalmazza.