MINDIGO SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

1. A szolgáltatás meghatározása

A mindiGO TV az Antenna Hungária Zrt. (a továbbiakban Szolgáltató) szélessávú platformokon keresztül elérhető műsorterjesztési szolgáltatása (a továbbiakban Szolgáltatás), amely Szolgáltatás keretében a MinDig TV Extra műsorterjesztési szolgáltatásra előfizetők részére a Szolgáltató lineáris médiaszolgáltatások és egyéb, külön díj ellenében rendelhető csomagok igénybevételére biztosít hozzáférést.

A Szolgáltatás keretében az Előfizető rendelkezésére bocsátott összes tartalom - korlátozás nélkül ide értve a Szolgáltatás felépítését, megjelenését, a filmeket, tv-műsorokat, képeket, zenét, szöveget és egyéb anyagokat - az Antenna Hungária Zrt. vagy tartalomszolgáltató tulajdonában áll. A Szolgáltatáshoz fűződő minden jog, jogcím és tulajdonjog az Antenna Hungária Zrt. ill. a tartalomszolgáltató tulajdonában marad. A Szolgáltatás igénybe vételére vonatkozóan az Előfizető használati engedélyt kap, azok nem kerülnek átruházásra az Előfizetőre, az Előfizető kizárólag a jelen felhasználás feltételeknek megfelelő használatra jogosult.

2. A szolgáltatás elérésének személyi és tárgyi feltételei

2.1. Személyi feltételek

A mindiGO TV szolgáltatás keretében a lineáris médiaszolgáltatást a Szolgáltató azon ügyfelei részére biztosítja, akik a Szolgáltató azon MinDig TV Extra szolgáltatásával rendelkeznek (továbbiakban Előfizető), amelynek keretében digitális földfelszíni televízió műsorszóró hálózaton kódolt műsorterjesztési szolgáltatást vesznek igénybe.

A Szolgáltatást kizárólag személyes, magáncéllal lehet igénybe venni, szigorúan tilos minden üzleti vagy nyilvános célú felhasználás. A Szolgáltatás használatára kizárólag MinDig TV Extra műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződésében megjelölt Előfizető, vagy a vele egy háztartásban lakó személyek jogosultak.

2.2. Tárgyi feltételek

2.2.1. A szolgáltatás eléréséhez használható eszközök

A szolgáltatás számítógépen (PC/Mac), illetve Android vagy iOS operációs rendszerű mobileszközön (mobiltelefon, tablet) vehető igénybe.

A szolgáltatás az alábbi típusú eszközökön érhető el, míg az itt fel nem sorolt eszközökön történő elérés nem támogatott:

2.2.2. A szolgáltatás technikai feltételei

A szolgáltatás eléréséhez szükséges szélessávú internetkapcsolatra vonatkozó minimum feltétel, hogy az Előfizető által használt internet szolgáltatás garantált letöltési sebessége elérje a 10 Mbit/s értéket.

Amennyiben az internetszolgáltatás nem éri el az előírt értéket, abban az esetben a Szolgáltató nem garantálja a szolgáltatás megfelelő működését.

3. Regisztráció, a szolgáltatás használata

A Szolgáltatáshoz kizárólag a Szolgáltató által biztosított vonatkozó honlap, vagy alkalmazás útján férhet hozzá az Előfizető előzetes regisztrációt követően. A Szolgáltatás használata egyben a jelen felhasználási feltételek elfogadását is jelenti. Amennyiben az Előfizető a jelen felhasználási feltételekben foglaltakkal nem ért egyet vagy azokat nem tudja betartani, a Szolgáltató kéri az Előfizetőt, hogy tartózkodjon a Szolgáltatás használatától.

3.1. A regisztráció feltételei

A regisztrált felhasználás feltétele, hogy a regisztrációt a Szolgáltató elfogadja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítsa, vagy bármikor visszavonja a jelen felhasználási feltételekben foglalt előírások megsértése vagy bármilyen más visszaélés esetén.

Az Előfizető köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni regisztrációs adatlapon és vállalja, hogy szükség szerint karbantartja, aktualizálja az általa megadott regisztrációs adatokat, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek. Amennyiben a megadott adatok a szolgáltató nyilvántartása szerint hamisak, pontatlanok vagy hiányosak, jogsértők vagy egyéb okból nem megfelelőek, úgy a szolgáltatónak jogában áll megszüntetni a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogot.

A bejelentkezés a regisztráció során megadott e-mail cím és a hozzá tartozó jelszó segítségével történik.

3.2. A regisztrációhoz szükséges adatok

3.3. Regisztrációhoz kapcsolható eszközök

Egy regisztrációval egyidejűleg 2, azaz két párhuzamos műsorfolyamot nézhet az Előfizető.

4. Igénybevételi korlátok

A mindiGO TV szolgáltatás oldalai csak magyarországi IP címről és honos hálózatról böngészhetőek, s a szolgáltatás csak Magyarország területén vehető igénybe.

Az Előfizető a MinDig TV Extra műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződésből eredő díjtartozás vagy a szolgáltatás bármely okból történői korlátozása, szüneteltetése esetén, a korlátozás, szünetelés tartama alatt a szolgáltatás nem vehető igénybe.

A Szolgáltató a mindiGO TV tartalmakat tartalomvédelem (content protection) és geofilter/geo-blokkolás alkalmazása mellett teheti elérhetővé, illetve működtetheti. A médiaszolgáltatók (mint tartalomszolgáltatók) jogosultak a fenti jogok gyakorlását black-outoláshoz (online sugárzási joggal nem rendelkező tartalmak kitakarása) kötni, illetve a médiaszolgáltatásban közzétett bizonyos tartalmak/műsorszámoknak a black-outolását igényelni, amennyiben a médiaszolgáltató nem rendelkezik a fentiek szerinti felhasználási jogokkal az adott műsorszámmal kapcsolatban.

5. Díjazás

5.1. Lineáris szolgáltatás díjazása

A lineáris szolgáltatás elérhetővé tételéért a MinDig TV Extra műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői díjon felül külön díjat és/vagy extra költséget, külön ellenértéket a Szolgáltató nem számít fel, az előfizetői díj a fenti szolgáltatások ellenértékét tartalmazza.

5.2. Külön díj ellenében rendelhető csomagok

Az egyéb, külön díj ellenében rendelhető csomagok esetében a Szolgáltató csomagonként a lenti táblázat szerinti díjak felszámítására jogosult:

A díjak tartalmazzák az ÁFÁ-t.

A csomag díja a MinDig TV Extra szolgáltatási díjjal együttesen kerül kiszámlázásra, amelyet a választott fizetési módnak (átutalás, csoportos átutalás, csekk, ügyfélkapus fizetési mód) megfelelően kell kiegyenlíteni. E-számla is is igéyelheő a szolgáltatáshoz.

Meglévő MinDig TV Extra előfizető esetén a következő esedékes számlával kerül kiszámlázásra a csomag díja. A MinDig TV Extra új előfizető esetében az első havidíj előre kerül felszámításra, a 2. és 3. társkártya kivételével, amelyek esetében az első díj is utólag kerül kiszámlázásra.

Előre történő fizetés esetén az Előfizető olyan fizetési konstrukciót választhat, amely a MinDig TV Extra szolgáltatás alapkínálati csomagra vonatkozó előre fizetés idejénél rövidebb vagy legfeljebb azonos időtartamú. A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra is, hogy a külön díj ellenében rendelhető csomagot meglévő előre fizetett előfizetése keretében e rendelje meg az Előfizető. Előre történő fizetés esetén az Előfizető olyan fizetési konstrukciót választhat, amely a MinDig TV Extra szolgáltatás alapkínálati csomagra vonatkozó előre fizetés idejénél rövidebb vagy legfeljebb azonos időtartamú. Azaz a kiegészítő csomagok előfizetési ideje nem tarthat tovább mint az alapkínálati csomagok előfizetési ideje.

A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra is, hogy a külön díj ellenében rendelhető csomagot a meglévő előre fizetett előfizetése keretében rendelje meg az Előfizető.

Elszámolása a következők szerint történik:

6. Felelősség

Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltatás által nyújtott kép- és hangminőség egy névleges eredmény, amely egy adott területen a szolgáltatást biztosító hálózati technológia elérhetőségének, az azt támogató készülék meglétének/erőforrásának/szoftverkörnyezetének, illetve az internetes hálózat aktuális leterheltségének függvénye.

A mindiGO TV szolgáltatás zavartalan működéséért, és minőségbeli megfelelőségéért az Antenna Hungária Zrt. nem vállal semmilyen felelősséget.

Előfizetők felelőssége

Az Előfizetők nem másolhatják, semmilyen adattároló eszközön nem tárolhatják, nem rögzíthetik, harmadik személy számára az elérhető tartalmakat.

Az Előfizetők semmilyen módon nem támadhatják, és nem hatástalaníthatják a mindiGO TV szolgáltatás használatával igénybe vehető tartalmak védelmére használt rendszert vagy mechanizmust.

Az Előfizetők nem vehetik igénybe a szolgáltatást oly módon, amellyel bármilyen módon sértenék jelen szerződéses feltételeket. Az Előfizetők nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a tv.mindigo.hu honlap biztonságát.

Az Előfizető nem teheti a következőket, és harmadik feleknek nem segédkezhet az alábbiakban:

Az Előfizető a felhasználónevének és jelszavának titokban tartásáért felelősséggel tartozik. Amennyiben az Előfizető az ügyfélfiókjának bármely engedély nélküli használatáról szerez tudomást, köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

7. Adatkezelés, bíróság illetékessége

Szolgáltató, mint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. tv. (Info. tv.) értelmében Adatkezelő az Előfizető által a regisztráció során megadott nevét, e-mail címét, születési dátumát, cégjegyzék számát, valamint jelszavát illetve a Szolgáltatáson belüli műsornézési adatait nyilvántarthatja, illetve felhasználhatja a szolgáltatás nyújtása céljából, és azt az Info. tv. értelmében az üzemeltetésben közreműködő alvállalkozójának, mint Adatfeldolgozónak átadhatja.

A fenti adatokat a regisztráció törlését/vagy az előfizetői szerződés megszűnését követő 5 évig (a szerződésből eredő igények elévüléséig) jogosult kezelni Szolgáltató. Az előfizető jelszavának a törléséről a regisztráció visszavonását követő 8 napon belül Szolgáltató gondoskodik. Az előfizető által a regisztráció során megadott adatokat Szolgáltató harmadik személyeknek nem jogosult átadni, amely alól kivételt képeznek a megfelelő törvényes jogcím alapján arra jogosult hatóságok. Szolgáltató az előfizető fenti személyes adatait csak az előfizető köteles, kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezelheti közvetlen üzletszerzés célból. A jelen pontban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. és az Info. tv. rendelkezései az irányadóak.

A felek a bíróság illetékessége szempontjából a Szolgáltató székhelyét tekintik irányadónak.

8. Az elérhető szolgáltatásokra vonatkozó csatornakiosztás

8.1 Lineáris szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás

A mindiGO TV szolgáltatás keretében az alábbi csatornák érhetőek el:

A mindiGO TV szolgáltatás keretében nyújtott lineáris szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztást, az Előfizető a MinDig TV Extra műsorterjesztési szolgáltatásának megfelelő azon csatornákat érheti el a szélessávú internethez csatlakoztatott eszközön, amelyek a mindiGO TV szolgáltatás csatornakiosztásában is fellelhetőek és ahol a médiatulajdonos erre jogosultságot biztosított

8.2. Külön díj ellenében rendelhető csomagok

A mindiGO TV külön díj ellenében rendelhető csomagok keretében az alábbi csatornák érhetőek el:

Online mini csomag
Epic Drama
Viasat Explore
Viasat Nature

9. A mindiGO TV szolgáltatásra vonatkozó szabályok

A Szolgáltatásra nem alkalmazandók az elektronikus hírközlési szabályok, és a vezetékes műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés egyes rendelkezései az adatkezelésre vonatkozó szabályok kivételével. Jelen Szolgáltatás vonatkozásában a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadók.

10. Elérhetőség

A jelen felhasználási feltételekre vonatkozó bármilyen észrevétel, kérdés esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálata áll az Előfizetők rendelkezésére. Az ügyfélszolgálat elérhetőségeit a http://mindigtv.hu/mindigtvextra internetes honlap tartalmazza.